torsdag 5. mars 2015

Kapittel 2: Digital oppvekst

For å vurdere digital kompetanse må vi forstå hvordn barn og unge bruker medier på skolen og i fritiden. Fritidsbruken er mer avansert og variert enn bruken på skolen, viser flere undersøkelser. 

2.1 Historisk og kulturell forankring

Ersdal redegjør for utviklingen av barndommen og ungdomstiden som har vokst ut fra visse sosiale og kulturelle utviklingstrekk. Mediene har utvilet seg i takt med disse.

2.5 Det lærende samfunnet

Ersdal mener samfunnet vårt i dag er et lærende samfunn, blant annet på grunn av oppmerksomheten som rettes mot livslang læring.

Erstad, O. (2010). Digital kompetanse i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

søndag 1. mars 2015

Kapittel 1: Innledning - de digitale utfordringene

I forordet definerer Ersdal digital kompetanse som ferdigheter, kunnskaper og holdninger ved bruk av digitale medier for mestring i det lærende samfunnet.

1.2 Reformarbeidet i skolen


Kunnskapsløftet har gitt noen konkrete utfordringer med tanke på digital kompetanse i skolen:
 • I NOU 16/2003 I første rekke foreslås at "digital kompetanse, som en del av basiskompetansen, må konkretiseres og bygges inn i læreplaner for fag"
  • Basiskompetanse i denne sammenhengen er praktiske ferdigheter, evne til å kunne orientere seg i informasjonsflommen, læringsstrategier og et danningsaspekt
  • Er "evne til å kunne orientere seg i informasjonsflommen" også informasjonskompetanse? Jeg lurer på hvor den kommer inn, det bør være en del av den digitale kompetansen
 • I Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring brukes betegnelsen ferdigheter i stedet for kompetanse. 
  • Utdanningsdepartementet begrunnen begrepsbytte med problemer med å avgrense "basiskompetanse" på en meningsfull måte. I stedet argumenteres det for "identifisere noen sentrale ferdigheter som er grunnleggende redskaper for læring og utvikling".
  • Dermed defineres det å kunne bruke digitale verktøy som en grunnleggende ferdighet på lik linje som lesing, skriving, regning og muntlig uttrykk.
 •  Utdanningsdepartementet bruker begrepet digital kompetanse i en bredere forstand i den samme stortingsmeldingen.
  • Digital kompetanse betraktes som en sammensatt kompetanse:
   • lesing, skriving og regning
   • kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy og medier
   • ta i bruk programvare, søke, lokalisere, omforme og kontrllere informasjon fra ulike digitale kilder
   • kritisk og kreativ evne til evaluering, kildekritikk, fortolkning og analyse av digitale sjangre og medieformer
  • Her kommer også informasjonskompetanse inn
  • For å gi elevene erfaringer og kunnskaper om teknologiens betydning foreslår departementet å innlemme emnet "teknologi og design" i relevante fag.

1.3 Kampen om kunnskap

Ersdal problematiserer de internasjonale studiene PISA og TIMMS, eller kanskje heller debatten etter disse. Kritikken mot den tradisjonelle kateterpedagogikken går ut på
 • den egner seg best for ren kunnskapsoverføring fra lærer til elev
 • kunnskapen gjengis på en prøve eller eksamen
 • eleven glemmer som regel kunnskapen kort tid etter eksamen
 • eleven får for liten mulighet til engasjement og refleksjon i forhold til egen læring
 • undervisningen stimulerer lite problematisering i ulike fag
Kritikken mot den alternative reformpedagogikken går ut på
 • for lite fokus på kunnskap
 • for mye fokus på metode
 • elevene har ikke forutsetningene for å ta ansvar for egen læring
 • elevene har behov for en faglig sterk lærer og veileder
De tradisjonelle basisferdighetene som lesing, skriving og regning kan endre karakter når digitale medier brukes, samtidig som digital kompetanse er et eget kunnskapsfelt som barn og unge trenger opplæring i.

Ersdal mener det er historieløst å behandle kunnskap som en statisk størrelse, slik det ofte gjøres i diskusjoner om elevenes kompetanse og læring. Kunnskap som kulturelt fenomen endrer seg over tid, den påvirkes av teknologisk utvikling og hvilke redskaper vi har tilgjengelig. Han trekker frem overgangen fra skrivemaskin til tekstbehandling og hvordan skriveprosessen og vårt forhold til teksten endret seg.

1.4 Medier, skole og læring

For å forstå den digitale kompetansen i skolen må vi forstå to ulike systemer som henger tett sammen. På den ene suden har vi mediene som har beveget seg fra sitt klare mandat innen folkeopplysning mot kommersielle interesser og underholdning. På den andre siden har vi skolen med sitt klare mandat innen opplæring på vegne av samfunnet, blant annet i den digitale kompetansen samfunnet mener er sentral.
Disse to systemene både utfordrer og supplerer hverandre, og den danske forskeren Birgitte Tufte kaller mediekulturen "den parallelle skolen". Det de har felles er læringen, og medienes rolle er viktig av flere grunner:
 • støtte og suppling til skolelæring. Mediene er viktige kilder til informasjon og et supplement til lærebøkene.
 • alternative læringsarenaer ved at elevene innhenter informasjon om forhold utenfor skolehverdagen, som for eksempel fritidsinteresser.
 • sosial samhandling via sosiale medier og ulike former for kommunikasjon er viktige for elevene, men de stenges ofta av på skolen. Dette skaper et skille mellom kommnikasjon på og utenfor skolen.
 • kilder til identitetsutvikling via populærkultur og kommersiell industri.
Læring i skolen og læring i media har flere motsetninger enn fellestrekk, det er defor en utfordring å legge det bedre til rette for læringen med tanke på hele virkelighetsbilde, og ikke bare med utgangspunkt i skolehverdagen.

Undersøkelser viser at elever sliter med å overføre kunnskap fra en virkelighet til en annen, og det fører til at skolehverdagen kan virke mindre meningsfyllt. Med en mer relevant prosess in læringen der digital mompetanse kan knytte virkeligheten på skolen og på fritiden sammen kan skolehverdagen bli mer meningsfull.

1.5 Hva er mediepedagogikk?

Mediepedagogikken er en fellesbetegnelse for ulike perspektiver i spenningsforholdet mellom medier og pedagogikk, og det griper inn i forholdet mellom formell og uformell læring. Det er ikke etablert som egen disiplin. Mediepedagigikken består av tre hovedområder som overlapper hverandre:
 • sosialisering og medienens rolle i barn og unges oppvekst
 • undervisning med medier i fjern/nettbasert undervisning
 • undervisning om medier i mediekunnskap

Erstad, O. (2010). Digital kompetanse i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

lørdag 14. februar 2015

Kapittel 7: Den digitalt kompetente skolen

7.1 Drivkrefter for skoleutvikling

Ersdal mener det er naivt å tro at IKT kan fungere som en katalysator for endring i skolen. Han mener det handler om kulturelle strømninger og kompetansekravene samfunnet stiller til skolen. De digitale mediene skaper utfordringer for skolen som organisasjon, og disse utfordringene må tas på alvor dersom vi skal skape gode vilkår for elevens læring. Videre skriver han at det er grunn til å stille spørsmål med organiseringen av skolen, at skolen skiller seg fra andre organisasjoner på flere måter, blant annet i spennet mellom tradisjon og fornying. Ersdal peker på tre faktorer i dagens skole som hindrer endring og reell skoleutvikling:
 1. Forandringer kommer ikke inn i skolen blant annet fordi på grunn av et kulturelt hegemoni, tanker om skolen som en motkultur mot fritidskulturen, teknologiskepsis og liknende. Skolen etablerer ikke forutsetninger for å prøve ut ny teknologi.
 2. Forandringer oppstår ikke i skolen på grunn av motstridende mål, manglende belønning av forandringer og at læreren mangler metoder for å kontrollere bruken av IKT i klasserommet. Lærerne velger ofte å ikke vektlegge eller se behovet for ny teknologi i undervisningen.
 3. Forandringer sprer seg ikke i klasserommet på grunn av dårlige kommunikasjonskanaler, hierarkiet i skolen, kamp mellom profesjonene og ulik tilgang til nødvendig utstyr. Disse institusjonelle faktorene begrenser lærernes muligheter til å ta i bruk ny teknologi i undervisningen.
Organiseringen av skoledagen har betydning for lærerens mulighet til å ta i bruk og utnytte ny teknologi i faglig sammenheng. Bruk av fagdager og andre alternative timefordelinger som bryter den faste skolehverdagen gir bedre muligheter for prosjektarbeid og problembasert læring som igjen letter integreringen av IKT.

Ersdal peker på ordet innovasjon som problematisk i skolen. Begrepet forutsetter nye initiativer som kommer fra skolen selv i motsetning til andre begreper som har vært brukt tidligere; som reform, fornyingsarbeid osv. En innovasjon er en planlagt endring som har til hensikt å forbedre praksis (Skogen & Sørlie 1992). Innføring av mer IKT i skolen er helt klart innovativt.

Drivkreftene i skoleutviklingen har jobbet for en overgang fra en skole der elevene reproduserer kunnskap til en skole der elevene produserer kunnskap selv.

Hvordan innovasjonen sprer seg er viktig, dette kalles diffusjon av innovasjoner. Hva skjer fra en idé oppstår til den blir en del av virksomhetens praksis? I følge diffusjonsteoretikeren Rogers er det fire hovedelementer som inngår i en spredningsprosess:
 1. Innovasjon
 2. Kommunikasjon
 3. Tid
 4. Det sosiale systemet

7.2 Helhetlig planlegging

Det er et behov for å oppskalere utviklingen av digital kompetanse i norsk skole. Entusiasmen til elever og enkeltlærere må smitte over på alle aktørene i skolen. Ersdal mener at digital kompetanse i skolen først og fremst dreier seg om pedagogisk bruk av IKT i forbindelse med bestemte læringsaktiviteter. Det er faktorer på ulike nivåer som spiller inn, fra det praksisnære til det praksisfjerne.

7.3 Endringsberedskap

Norske skoler er svært forskjellige i måten IKT er integrert i skolekulturen, og på et nasjonalt plan er dette et problem og en utfordring. Ersdal beskriver skolekultur som det hverdagslivet som preger en skole når det gjelder samarbeid, pedagogiske diskusjoner, elevenes roller og liknende. Dette varierer sterkt fra skole til skole. Dette kan skyldes manglende helthetlig planlegging og større vektlegging på å definere pedagogiske behov fremfor teknologiske muligheter.
Ersdal deler norsk skole i fire typer:
 1. Pendelskolen - utviklingsorientert, men mangler systematikk. Har ofte en svak ledelse.
 2. Konfliktskolen -  preget av motstand mot endringer. Mangler felles skolekultur.
 3. Den tradisjonstro skolen - mye motstand, men jobber systematisk. Har ofte en sterk ledelse, men konservative holdninger.
 4. Skolen med nye handlingsrom - utviklingsorientert og systematisk. Skolekulturen er åpen og positiv til endring.

7.4 Institusjonelle vilkår for endring

Hvis skolen ønsker å bruke IKT konstruktivt i opplæringen må lærerne få frigjøre seg fra de tradisjonelle rammer og viklår som ligger for skolen. Hvis de ikke får gjøre det vil ikke IKT bli integrert i læringsarbeidet, men være noe som elever og læeere gjør i tillegg. De fører meg seg misnøye og frustrasjoner som vil føre til konflikter i skolehverdagen. Tiden er viktg for lærere, så de som klarer å skape fleksible ordninger for bruk av IKT vil lykkes bedre med å inkludere teknologi i skolehverdagen.

En helhetlig satsning på skoleutvikling med itegrert bruk av IKT gir en positiv effekt i skolen, men det har ofte vært en mangelvare. Skolens ledelse må være deltakende i utviklingsarbeidet, være visjonære og kartlegge behovene på sin skole. Ledelse og lærere må analysere hva de ønsker å oppnå og fokusere på ved bruk av IKT i skolen.

7.5 Roller og relasjoner

Bruk av IKT kan påvirke rolleforståelsen mellom elever og lærere, og det er spesielt spørsmålet om elevmedvirkning og ønsket om å sette elevene mer i fokus for læringsaktivitetene som står sentralt. For at elevene skal kunne ha medbestemmelse og medvirkning må de få opplæring i dette. Elevmedvirkning er et middel for å bedre vilkårene for elevens læring.
Bruk av IKT kan medføre at enkelte lærere opplever en usikkerhet i egen rolle. I tillegg til å ha en kunnskapsformidlende rolle må læreren veilede, utfordre, være en kritisk dialogpartner og stimulere til samarbeid og søken. Lærerens fagkunnskap gir elevene en retning og innhold i sin IKT-bruk. Det er en slik lederrolle de fleste elever ønsker at læreren skal ha.
Arbeidsmiljø og samarbeid mellom lærerne har stor betydning for det pedagogiske utviklingsarbeidet. Mangel på kommunikasjon melom fagseksjonene er spesielt fremtredende på videregående skole.

7.6 Lærende skoler med digitale medier

Betingelser for en digitalt kompetent skole:
 • Optimal infrastruktur
  • utstyr, bredbånd og driftsstøtte skal være lett tilgjengelig
 • Helhetlig strategiarbeid
  • ledelsen må trekke hele skolens virksomhet inn i arbeidet
 • Visjonære styringsdokumenter
  • læreplaner, vurderingsformer og arbeidsmåter må gi skoler utfordringer og skape grobunn for nytenkning tilpasset ulike behov
 • Innovative digitale læringsressurser
  • elevenes kompetanseutvikling stimuleres av at innholdet i læringsarbeidet er medierikt og drevet av innovasjon
 • Elever som aktive kunnskapsprodusenter
  • andre sider ved elevenes erfaringsbalgrunn må trekkes inn i læringsarbeidet
 •  Lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av IKT
  • trygghet i bruken av digitale medier og utfordringer i faglig rolle
 • Fleksible rammevilkår og læringsmiljø
  • arkitektur, økonomi, romorganisering
Det er sentralt å bruke elevenes erfaringsgrunnlag innen IKT som en ressurs, men samtidig ha et kritisk perspektiv som kan skape økt erkjennelse, innsikt og refleksjon hos eleven og deres forhold til IKT.

Erstad, O. (2010). Digital kompetanse i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

torsdag 12. februar 2015

Om pensumnotater

På bloggen min kommer jeg til å legge ut notater jeg tar meg mens jeg leser pensum. Det vil være en blanding av egne refleksjoner og lesenotater. Dette gjør jeg fordi jeg har dysleksi og er nødt til å reflektere og noterer mens jeg leser for å huske og forstå et jeg leser. Om notatene er til glede for andre er det hyggelig, men de er først om fremst men for eget bruk.

onsdag 21. januar 2015

Skisse for prosjektoppgave

22. mars skal vi levere en prosjektoppgave som teller 50% av karakteren på studiet. I oppgaven skal vi ta utgangspunkt i utfordringene vi nevnte i presentasjonen vi postet tidligere i høst og koble dette til potensialet som ligger i digitale verktøy, nærmere bestemt wikiteknologien.

Jeg skal ta utgangspunkt i egen situasjon og rammer for skolebiblioteket jeg jobber ved og lage en problemstilling der jeg tar fatt i et område hvor wikiteknologien kan bidra i arbeidet. Jeg vil knytte det spesielt til:
 • wiki som arena for samarbeid med lærere og fagseksjoner innen prosjekter biblioteket er involvert i
 • wiki som presentasjons- og utviklingsarena for kurs og opplæring med videoer og steg-for-steg-instruksjoner 
 • wiki som ressurssamlinger
 • wiki i formidlingsarbeid

Som en del av oppgaven skal jeg utvikle en wiki til bruk for elever på skolen. Mer konkret skal wikien først og fremst ta for seg informasjonskompetanse med temaer som kildekritikk, kildebruk og søk på nett ved bruk av Google og databaser som elevene har tilgang til. Dette finnes det flere wikier og nettsider som tar for seg, det som skal gjøre min wiki til et godt verktøy for elevene ved skolen min er at jeg skal lage egne sider i wikien for prosjekter elevene ved skolen jobber med gjennom året. Her skal elevene finne relevant informasjon og gode eksempler rettet direkte mot sitt prosjekt. Den generelle biten om informasjonskompetanse kan jeg lenke til derfra. Etter fem år som skolebibliotekar har jeg sett viktigheten av alltid å knytte den type informasjon mot konkrete prosjekter. Å undervise i informasjonskompetanse på måfå uten en bestemt faglig tilknytning er helt ubrukelig for elevene.

Jeg vil utfordre den lukkede teknologien i learning management systems (LMS), spesielt It's learning i mitt tilfelle, ved å bruke en åpnere wiki-teknologi, slik den Wikispaces tilbyr. Jeg vil se litt på utfordringer med deling og samarbeid i LMS kontra en mer åpen wiki.

Eksempler på prosjekter biblioteket er/vil bli invilvert i er:
 • Fordypningsemnet i norsk
 • Reflekterende ungdom (debattprosjekt i samfunnsfag)
 • Naturfagsprosjekt med kildekritikk
 • Formgivningsprosjekt med kildekritikk
 • Idrettsprosjekt med kildebruk

I første omgang vil jeg fokusere på debattprosjektet, for det begynner vi med nå i februar. Utover vil jeg bygge ut med fordypningsemnet i norsk. Jeg har diskutert dette med lærere ved skolen, og de er veldig entusiastiske over at jeg skal lage en slik wiki. På sikt vil jeg invitere lærere til å skrive også.

søndag 23. november 2014

Presentasjon av meg selv og rammer for arbeidet mitt

Den første oppgaven på studiet går ut på å presentere seg selv. Vi skal oppgi navn, skoletilhørlighet og faglig bakgrunn. Deretter skriver vi om rammevilkår for den faglige virksomheten ved skolebiblioteket og avslutte med å beskrive kjepphester vi måtte ri og behov for utvikling innen eget skolebibliotek.

Navn, skoletilhørlighet og faglig bakgrunn

Jeg heter Siv Christine Bjørang Jørstad, og jeg er bibliotekar ved Lørenskog videregående skole i Akershus. Her begynte jeg i august 2014, tidligere jobbet jeg ved Skedsmo videregående skole (siden 2010) i samme fylke. Det er helt tilfeldig at jeg ble bibliotekar og spesielt at jeg begynte å jobbe i skolen. Min faglige bakgrunn har jeg fra Universitetet i Oslo der jeg tok bachelor i nordisk litteratur med fordypning innen barne- og ungdomslitteratur og folkediktining. I graden min har jeg flere emner fra kulturhistorie og før-kristen religion i Norden. Under et studiebesøk ved Norsk barnebokinstitutt kom jeg i snakk med en bibliotekar som foreslo at jeg burde søke bibliotekstudiet, så da gav jeg det et forsøk. Praksisen førsteåret hadde jeg ved Oslo kretsfengsel, og det er en erfaring jeg er glad jeg har med i bagasjen. Jeg har tatt bachelorgraden ved biblioteksudiene etter 2+1-modellen (to år på HiO og 60 poeng fra tidligere studium). Jeg hadde ingen planer om å jobbe i skolen, men etter noen år her har jeg sett at det er her jeg hører hjemme. Jeg trives innmari godt med å jobbe med ungdom, spesielt de som sliter litt på ulike vis. Mulligens er det bare en stilling ved et fengselsbibliotek som kunne fått meg ut av skolen.

Rammevilkår for den faglige virksomheten

Lørenskog videregående har omtrentlig 1000 elever fordelt på Studiespesialisering, Studiespesialisering med Formgivningsfag, Idrettsfag, Design- og håndverk og Restaurant- og matfag. Vi har også voksenopplæring på dag- og kveldstid.

Skolen har vært uten bibliotekar siden siden forrige bibliotekar gikk av med pensjon i 2008. Fra 2008 og til august 2014 har det vært en sekretær i halv stilling, og det er forøvrig en kollega jeg setter enorm pris på å ha. Lærerkollegiet har kjempet i flere år for å få ansatt en bibliotekar, og det var enorm spenning knyttet til ansettelsen. Jobbintervjuet mitt startet med en 20 minutters forelesning om kildekritikk i en ukjent klasse. Det var en spennende utfordring som jeg heldigvis ikke var ukjent med siden det stort sett var jeg som gjorde det på min forrige arbeidsplass. Ledelsen gav meg tydelig beskjed om at de ville trekke stillingen om de ikke fant rette vedkommende, så da jeg ble innstilt som den første ble jeg helt satt ut.

Vi er to ansatte (halvannen stilling), og biblioteket er ikke spesielt stort. Jeg har ennå ikke fått målt det opp, men jeg anslår det til ca. 200 m2 totalt (ukvalifisert gjetning). Vi har ikke skranke, men muligheten for gjennomgang i kontoret vårt. I biblioteket har vi et lite magasin med litt rot og et litt større rom med lærebøker. Ellers har vi en avskjermet krok hvor rådgiverne skal ha fast veiledning og en sofakrok med aviser og tidsskrifter. I den andre enden av samlingen har vi 22 leseplasser.

Samlingen vår er et kapittel for seg, aller helst ønsker vi å kaste alt for å starte på nytt. Det er det jeg kan si om den saken.

Biblioteket er åpent hele skolens åpningstid (07-21:30), men betjent kl. 08:15-15:30. Jeg ønsker å drive med undervisning i informasjonskompetanse og indre arbeid og jobber derfor med å få ledelsen til å investere i RFID-teknologi for selvbetjening på et helt annet plan enn det vi har mulighet for i dag.

Det som er mest spennende ved min arbeidsplass er den enorme friheten jeg har til å forme min egen arbeidsdag og vilkårene for denne. I og med at svært få ansatte og ingen elever har noe forhold til å ha en bibliotekar ved skolen er det foreløpig ingen som har store formeninger om hva jeg skal gjøre utover å låne inn/ut bøker. 

Det har vært litt vanskelig å komme innpå lærerkollegiet selv om det er de som ønsket meg dit. Under et personalseminar i Finland nå i november kom jeg endelig inn etter å ha stått på og hatt faglige møter med folk uten at de visste om det selv. Det er utrolig hva man kan få til på restauranter, puber og nachspiel i tillegg til oppsatte formelle møter! Det har spart meg for mye møtetid! Jeg har etablert og avtalt følgende samarbeid:

 • Formgivning: Undervisningsopplegg rundt lovlig bruk av bilder i Kunsthistorie. Lærer vuderer der faglige, bibliotekar vurderer kilde/bildebruk.
 •  Design- og håndverk: Håndarbeidskafé i biblioteket en dag i uken
 •  Samfunnsfag: Undervisning om kildekritikk knyttet til bestemte temaer i læreplanen
 •  Norsk: fastsatt samarbeid rundt Fordypningsemnet i norsk og andre prosjekter i norskfaget
 •  "Reflekterende ungdom": et samarbeid mellom skolen og folkebiblioteket om samfunnsdebatt
 •  Naturfag: Naturfagsprosjektet (Drammen vgs) er reklamert for og tilbudt som frivillig opplegg for naturfagslærere som ønsker dette
 •  Bokprater innen ulike fag etter bestilling fra faglærer
 • Rådgiverne: Opplæring av elever og ansatte i CD-ORD som er et skrive- og leseverktøy spesielt utviklet for dyslektikere. Vi jobber også med å starte opp et motivasjonskurs for de som sliter med skolen. Dette har bakgrunn i min egen erfaring som skole- og studietrøtt dyslektiker. 
 I tillegg til dette har jeg fått ansvaret for skolens nettsider, og hele neste uke (48) går med til dette. Jeg har facebookside for skolen og biblioteket samt egen blogg for biblioteket. Jeg har også et uformelt og ufullført samarbeid med Universitetsbiblioteket i Oslo rundt Zotero og kildebruk fra forrige arbeidsplass.

Kjepphester og utvikling fremover


Informasjonskompetanse

Dette er en av mine største kjepphester. Informasjonskompetente elever er kritiske til informasjon de får presentert av lærere, nettet og andre rundt seg. De har en forståelse for og et reflektert forhold til nettvett, effektive søk på nett og bruk av kilder. Dersom elevene opplever mestring på disse punktene vil de få en mye større læringsglede og opplevelse av å mestre videre studier.

Bestilling av undervisningsopplegg

Jeg jobber med å lære lærerene opp til at de må bestille opplegg i samarbeid med meg, samt at all klassetid på biblioteket må avtales med meg. Det skjer for ofte at de svake elevene sendes på biblioteket for å jobbe eller at hele klasser kommer uanmeldt uten at jeg har fått mulighet til å forbedrede meg. Det vanskeliggjør min jobb til de grader, spesielt når jeg ikke kjenner min egen samling ennå. Jeg er ikke redd for å ta plass og stille krav til lærere, ledelsen og elevene.

Selvbetjening

Jeg lobber hardt i ledelsen for at skolen skal investere i RFID-utstyr som vil frigjøre mye av min arbeidstid til å undervise og veilede elevene i informasjonskompetanse og gjøre den digitale hverdagen til alle på skolen enklere. Da kan vi ha et åpnere bibliotek med et større tilbud av medier til utlån.

De vanskelige elevene

Det er stadig flere elever i videregående som sliter med ett eller annet på det faglige planet. Jeg har selv dysleksi og dyskalkuli, men jeg har allikvel oppnådd utrolig mye mer enn jeg hadde trodd da jeg selv gikk på videregående. Dette er ingen hemmelighet på skolen, og jeg passer på å nevne det når jeg snakker med elever som sliter med det samme. Jeg opplever det som en styrke å kunne vise elevene at jeg har en forståelse for deres situasjon under opplæringen i ulike hjelpemidler. Vi håper å kunne starte et opplegg for elever som sliter med motivasjonen ved å tilby dem et kurs i studieteknikk og mestring. Dette er basert på et kurs jeg selv fikk som elev ved Bjørknes privatskole.

Arbeidsro

Det er en mangel på stillhet på skolen for de som ønsker det. Derfor har jeg delt biblioteket i to soner: ved inngangen, rådgiverkroken og sofakroken er det greit med prating innenfor inne-volum. Her er det mye trafikk og lyd, spesielt rundt sjakkbordet. Ved leseplassene innerst skal det være arbeidsro. Vi har ikke lesesal, så dette er vårt eneste tilbud om stillhet til elevene.

Videre utvikling

Jeg har sett viktigheten av å ha Rektor med på laget, og jeg jobber hardt for å informere, begrunne og tydeliggjøre viktigheten av bibliotekaren på skolen. Innen 2022 skal skolen bygges på ytterligere, og da SKAL det bygges et nytt og større bibliotek med tilknyttet lesesal og rom for gruppeundervisning (min drøm). Jeg har allerede lagt planer for hvordan det nye biblioteket skal se ut, hvor på skolen det bør ligge og hvor mange ansatte vi skal være, samt faglig bakgrunn på min neste kollega (i full stilling).

onsdag 5. november 2014

Om studiet

Dette skoleåret skal jeg ta en videreutdanning innen skolebibliotek. Det er Universitetet i Stavanger og Nyweb i samarbeid med blant annet Akershus fylkeskommune som tilbyr studiet Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid. Målgruppa for studiet er bibliotekarer i den videregående skolen.

Jeg er veldig spent på studiet og håper inderlig at jeg vil få tid og overskudd til å gjennomføre OG kose meg med det. Arbeidsdagen min er ganske tettpakket fra før, det er mye organisering og grunnarbeid som må gjøres for å få et bibliotek opp av asken etter flere år med dvale. Samtidig med dette studiet må jeg fullføre en annen videreutdanning jeg begynte på i fjor, men ikke fikk avsluttet på grunn av sykdom og død i familien. Det blir en interessant og lærerik vinter og vår i 2015.